Meny
mail E-post

Kreosot og stokkmaur gav prisavslag og erstatning

10. juni 2014

Oslo Advokatkontor AS ved advokat Glenn Ulrik Halvorsen representerte kjøper i sak mot selger og selgers eierskifteforsikringsselskap av bolig.

Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av en boligeiendom grunnet en rekke skjulte feil og mangler. Kjøper fikk medhold i sitt krav om prisavslag.

Det var to forskjellige forhold som av Agder lagmannsrett ble ansett som skjulte mangler, og som til sammen representerte et vesentlig avvik fra kjøpesummen og de konkrete omstendighetene ellers, jf avhendingsloven § 3-9 annet punktum.

I husets takkonstruksjoner var det benyttet åtte kreosotstokker som avga ubehagelig lukt og farlige gasser. Det ble også oppdaget stokkmaur i første etasje. Videre anførte boligkjøper at det var knyttet en kjøpsrettlig mangel til garasjen ettersom den ikke var oppført i samsvar med byggetillatelsen. På dette punktet ga ikke Agder lagmannsrett boligkjøperen medhold.

Lagmannsretten presiserer innledningsvis at de kreosotimpregnerte bjelkene er en ”helt upåregnelig situasjon for kjøper, som var vanskelig å leve med både gå grunn av luktproblemene og faren for mulige helseproblemer”. Kjøperen fikk verken skriftlig eller muntlig noen informasjon om dette. Han hadde dermed ingen foranledning til å foreta nærmere undersøkelser om dette.

At ubehaglige lukter i seg selv kan anses som en mangel etter avhendingsloven slås dernest fast av retten, og det vises til tidligere rettsavgjørelser, her LA-2000-672og LB-2009-37912. Videre fremholdes det at forholdet i denne saken er langt mer alvorlig enn kun ubehagelig lukt, ettersom eksponering for avgasser fra kreosot medfører en helerisiko.

Stokkmaurangrepet, sammenholdt med de kreosotimpregnerte bærebjelkene utgjorde en vesentlig mangel etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum.

Lagmannsretten avviste selger og Norwegian Claims Link sin anførsel om at det var påregnelig med stokkmaurangrep i denne typen eldre hus i skogsområder. De la videre vekt på at det ikke var noe i salgsdokumentene som kunne indikere et slikt omfattende maurproblem knyttet til kombinasjonen av isopor og varmekabler under gulvet i 1. etasje.

På bakgrunn av de fremholdte momentene kom lagmannsretten til at eiendommen var i ”vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles”, jf § 3-9 annet punktum. Kjøperen fikk dermed prisavslag i medhold av avhendingsloven § 4-12.

Nok en gang ser vi at en boligkjøper er nødt til å engasjere advokat for å få det prisavslaget man har krav på. Eierskifteforsikringsselskapet tilbød ikke riktig oppgjør etter avhendingslovens bestemmelser og man måtte få domstolens hjelp til riktig oppgjør.

Kontakt Oslo Advokatkontor hvis du mener manglen din utgjør et vesentlig kontraktsbrudd eller hvis du ønsker gratis saksvurdering. Du kan ha krav på erstatning, prisavslag og i verste fall heve boligkjøpet.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.