Meny
mail E-post

NCL AS påførte boligkjøperne et mareritt

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

3. januar 2018

NCL AS (Norwegian Claims Link AS) har igjen bidratt til at boligkjøper opplever sitt verste mareritt. Årsaken er at NCL AS som vanlig urettmessig avviser  boligkjøpers krav om å heve kjøpet på grunn av vesentlig avtalebrudd.

Den nye boligen ble kjøpt for kr 6,5 millioner og fremstod i salgsprospektet som drømmeboligen. Selgeren hadde selv oppført boligen, men etter salget var selger ikke å få tak fordi han hadde dratt tilbake til Latvia.

Kommunen la ned forbud mot å bruke boligen

Etter overtakelsen ble det oppdaget at den nye boligen hadde en rekke alvorlige feil og mangler. NCL AS bestred alt ansvar i saken fra første reklamasjon. Alle arbeider mangler pålagt dokumentasjon og det var benyttet materialer som ikke var godkjente i Norge. Det elektriske anlegget utgjør en fare for liv og helse. Firmaet som hadde utført arbeidene med det elektriske anlegget ble fratatt sin autorisasjon. I tillegg ble oppdaget at huset mangler avløpssystem og det dermed fløyt kloakk på eiendommen. I tillegg var det feil på alle badene i huset med mer.

Saken et mareritt på grunn av NCL AS og Crawford

På tross av at selger var næringsdrivende, hadde han fått kjøpt boligselger forsikring (eierskifte) av NCL AS (Norwegian Claims Link). Kjøperne hadde kjøpt boligkjøperforsikring (dekker kostnader til advokat og takstmann) av Qudos ved Crawford Forsikring AS.

Etter at Crawford Forsikring bistod boligkjøperne, skjønte boligkjøperne at de ikke var spesielt interessert å hjelpe til. Lite skjedde og Crawford ønsket ikke å engasjere takstmenn på grunn av kostnader. Crawford anbefalte heller at selgers selgerforsikring (NCL AS) skulle slippe til med sine snekkere eller ikke-sertifiserte takstmenn.

Da boligkjøperne skjønte at deres interesser ikke ble ivaretatt på en skikkelig måte, tok de kontakt med Oslo Advokatkontor AS v/advokat Glenn Ulrik Halvorsen. Advokat Halvorsen opplyste at saksbehandlingen så langt var kritikkverdig og at både Crawford var mest interessert i å ivareta sine egne interesser i saken ved å gjøre minst mulig og dermed ikke pådra utgifter i saken.

Crawford sin opptreden i saken

Alle boligkjøpere som har kjøpt boligkjøper forsikring (av f eks Qudos, Help Forsikring AS, Legal 24) har rett til å bytte til ekstern advokat. Dette følger av vilkårene. I denne saken fulgte det av vilkårene at Qudos ved Crawford pliktet å dekke kostnader til ekstern advokat, uten begrensinger til offentlig salærsats. Vi i Oslo Advokatkontor AS så dette med en gang uti fra datoen for når boligen ble overtatt. Vi har lagret alle de forskjellige vilkårene til disse forsikringsselskapene, slik at vi kan med engang opplyse boligkjøpere hvilken dekning de har rett til i de enkelte tilfellene.

Det som skjedde når boligkjøperne gav beskjed til Crawford om at de hadde byttet til ekstern advokat, var at Crawford oversendte en «kopi» av forsikringsvilkårene og viste til at disse bare dekket offentlig salærsats. Dette innebærer at boligkjøperne måtte dekke 2/3 av timesatsen til ekstern advokat.

Da Oslo Advokatkontor AS har lagret kopi av alle gjeldende vilkår til boligkjøper forsikringsselskapene, så med en gang at den «kopi» av vilkårene som Crawford oversendte boligkjøperne var en uriktig. Ut i fra tidligere saker – hvor vi hadde fått oversendt de riktige vilkårene for denne tidsperioden – så vi med en gang av Crawford forsøkte svikaktig å lure boligkjøperne til å tro at at de hadde en dårligere forsikringsdekning. Årsaken til at Qudos ved Crawford oppfører seg svikaktig og sender uriktige/falske vilkår, er selvfølgelig for å spare kostnader. Dette er en meget svikaktig opptreden av et forsikringsselskap og meget alvorlig opptreden av et selskap ovenfor en boligkjøper.

NCL AS sin opptreden i saken

Boligkjøperne hadde i forkant av fremsatt krav engasjert sertifisert takstmann og en NEMKO sertifisert el-takstmann. NCL AS opplyste at de ikke kunne ta stilling til saken, uten selv å fått befare eiendommen med sine egne takstmenn. Boligkjøperne ba opplyst hvem de ønsket å komme på befaring med. Da listen over navn på «takstmenn» ble oversendt, viste det seg at disse ikke var sertifiserte takstmenn og benyttet av NCL AS i en årrekke. Dette er den normale fremgangsmåte fra NCL AS og dette ble ikke akseptert av boligkjøper. NCL AS ble bedt om å engasjere nøytrale og ikke minst sertifiserte takstmenn. Etter mye frem og tilbake fikk NCL AS komme på befaring med en sertifisert takstmann, som fremstod som nøytral og uavhengig. Etter at han var på meget kort befaring konkluderte han med kr 700 000, mens boligkjøpers takstmann konkluderte med 2,5 millioner. Det er selvfølgelig høyst unormalt av to sertifiserte takstmenn. Men så har det i ettertid kommet frem at denne takstmannen NCL AS benyttet seg av, hadde fått oppdrag fra NCL AS og Protector Forsikring ASA over en periode på over ca. 5-10 år, noe som forklarer den store forskjellen. Så vi anbefaler å fortsette å ikke gi samtykke til selskapene til å komme på befaring. Årsaken er at NCL AS og Protector Forsikring ASA (og Help og Crawford) har misbrukt sin tillit over så mange år – og fortsetter – så et er ingen grunn til å stole på selskapene i denne sammenheng.

Når det gjaldt det feil på det elektriske anlegget, opplyste NCL AS at de mente at kjøpers NEMKO sertifiserte el-takstmann ikke var til å stole på. De mente at hans konklusjon om kr 700 000 var alt for høyt og useriøst. Selv ønsket NCL AS å komme på befaring med elektriker som ikke var sertifisert som el-takstmann. Dette er et firma som NCL AS benytter i nesten alle saker som gjelder feil på det elektriske og er således sterkt tilknyttet selskapet og dermed ikke nøytral. Boligkjøper samtykket selvfølgelig ikke til denne personen og ønsket selskapet velkommen med en sertifisert el-takstmann. Dette ønsket ikke NCL AS og sendte begjæring om rettsoppnevnt med fagkunnskap med elektro. Dette ønsket boligkjøper velkommen. NCL AS krevde at tingretten skulle velge en rettsoppnevnt ut i fra fem forslag på navn og disse var selvfølgelig personer uten sertifisering og blitt benyttet av NCL AS i en årrekke. Vi opplyste tingretten om dette og ba bare om at en NEMKO sertifisert el-takstmann ble valgt av retten.

Tingretten oppnevnte en NEMKO sertifisert el-takstmann. Denne rettsoppnevnte el-takstmannen konkluderte med kr 1.270.000 i nødvendige reparasjonskostnader. Etter at boligkjøpers første sertifiserte el-takstmann hadde konkludert med kr 700 000, så hadde man åpnet konstruksjonene ytterligere og flere feil ble avdekket.

Dette viser at man fortsatt skal nekte NCL AS å komme på befaring med sine «medhjelpere». Årsaken er at disse mangler sertifiseringer (er da ikke bundet av det etiske regelverket for takstmenn) og sterke koblinger til selskapene.

NCL AS sine uttaleser fra sin skadesjef til VG

Skadesjefen Mille Haslund Mellbye i NCL AS uttalte følgende til VG hvor saken omtales:

–  NCL AS legger gjerne kjøpers rapport til grunn for skadebehandlingen, hvis den oppfattes å være i henhold til avhendingsloven og rettspraksis.

Denne opplysningen fra skadesjefen i NCL AS stemmer overhodet ikke. Det skjer aldri at NCL AS godtar kjøpers skaderapporter og legger disse til grunn. Tvert i mot forsøker NCL AS i nesten alle saker å komme på befaring med personer som ikke er sertifiserte takstmenn og med personer de har benyttet i en årrekke. I tillegg opplyser at så lenge boligkjøpers skaderapport er i henhold til «avhendingsloven» og «rettspraksis», så legges disse til grunn. Dette er en opplysning som viser at skadesjefen ikke vet hva man snakker om.

En skaderapport skal ikke vurderes opp mot avhendingsloven eller rettspraksis, da den skal være en uavhengig fagkyndig vurdering av det byggtekniske forholdene. En skaderapport skal ikke skrives i henhold til avhendingsloven eller rettspraksis. Så her viser NCL AS at de ikke vet hva de snakker om – noe som er urovekkende – eller så prøver de å finne på argumenter til fordel for NCL AS som gir liten mening. Men vi i Oslo Advokatkontor AS vil minne NCL AS om at alle skaderapporter som boligkjøpere har innhentet skal legges til grunn i skadebehandlingen av NCL AS. Årsaken er jo ingen skaderapporter er i strid med verken avhendingsloven eller rettspraksis…

Boligkjøpere bør fortsatt nekte NCL AS å komme på befaring

Ut i fra den kritikkverdige saksbehandling NCL AS har i saker ovenfor boligkjøpere, bør man fortsatt nekte selskapet å komme på befaring. Det er ingen grunn til å tro at NCL AS ønsker å sende ut en sertifisert takstmann som ikke har sterk tilknytning til selskapet. Så fortsett å ikke gi samtykke til NCL AS til de har endret sin kritikkverdige praksis. Som kjent har Forbrukerrådet slaktet saksbehandlingen i sin rapport fra mars 2017. For å lese artikkel om dette og rapporten, klikk her.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.