Meny
mail E-post

Slutt på «selges som den er» – endringer i boligkjøploven

employee image

Skrevet av

Partner Glenn Ulrik Halvorsen

31. oktober 2021

«Selges som den er» forbeholdet ved kjøp og salg av bolig blir historie fra 1. januar 2022.

Formålet med denne endringen (og de andre endringene) er at det skal fremlegges tilstrekkelig informasjon om boligen. Dette skal gi en tryggere bolighandel. Boligselger må altså fremlegge all informasjon om boligen før den blir kjøpt. Dermed kan man ikke slippe ansvar om det oppdages skjulte feil og mangel ved boligen.

De nye reglene i avhendingsloven 2022, binder alle boliger lagt ut for salg.Skjæringstidspunktet er når bindene avtale blir gjort (når bud blir akseptert). Endringene i avhendingsloven 2022 kan du lese om her.

Kjøp og salg av bolig er av stor økonomisk betydning for partene. Oppdateringen skal forhindre at alle parter opplever minst mulige ubehagelige økonomiske overraskelser i ettertid.

Uventede skader og feil ved boligen er veldig belastende. De kan skape økonomiske usikkerhet for kjøper og selger. Endringen i loven medfører at selger får større risiko og ansvar for mangler. Dermed oppfordres de til å gi bedre og mer informasjon om boligen før salg.

Nå kan ikke lenger boliger selges som den er, hvor kjøper må ta ansvar og konsekvenser for skjulte og usynlige feil og mangler ved bolig.

Les denne artikkelen om en boligkjøper som kjøpte et oppussingsobjekt «som den er» og fikk medhold av Finansklagenemda.

Virkningene av at «selges som den er» forbeholdet fjernes

Lovendringen medfører at selger blir ansvarlig for rettslige mangler på et tidligere tidspunkt enn i dag.

Etter tidligere regler hadde selgere bare delvis ansvar for skjulte feil og mangler. Årsaken er at boliger i dag «selges som den er» og i utgangspunkt er foreligger bare mangler om boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøperen kunne forvente.

Dagens rettstilstand medfører at det skal mye til før selger blir ansvarlig og kjøper ofte sitter med den økonomiske risikoen. Endringen i avhendingsloven fra 2022 snur opp ned på denne situasjonen. Nå blir selger ansvarlig for alle mangler over «egenandelen» til kjøper med kr 10.000.

Fjerningen av forbeholdet «selges som den er» medfører at selgere av bolig blir oppfordret til å legge fram korrekt og nok informasjon om boligen. De bør skaffe og fremlegge en tilstandsrapport fra takstmann. Ellers kan de bli ansvarlige for feil og mangler som boligkjøper reklamerer på.

De viktigste unntaket fra fjerningen av «selges som den er» forbeholdet

Den nye avhendingsloven fra 2022 fjerner «som den er» forbeholdet ved salg av bolig og selger får nå mesteparten av risikoen for skjulte feil som dukker opp.

Dette er de viktigste unntakene fra fjerningen av «selges som den er» forbeholdet:

1  Generelle forbehold kan ikke avtales

Generelle forbehold vil ikke være lov, da dette vil undergrave fjerningen av «selges som den er» forbeholdet. Dette er typisk vage og ufullstendige opplysninger.Det vil fortsatt være mulig å avtale spesifiserte forbehold. F eks kan man opplyse at boligen er et «oppussingsobjekt» fordi boligen er gammel og slitt og ikke vedlikehold på normalt vis.

Men alle spesifikke forbehold må ha grunnlag i spesifikke feil/svakheter som selger kjenner til å begrunner det spesifikke opplysningen om.

Vage og ufullstendige opplysninger vil fort bli ansett som et forsøk på å omgå ny regel om at det ikke er lov til å ta «selges som den er» forbehold.

Det holder ikke at takstmannen opplyser om «lite vindu» i kjeller, uten å forklare dette nærmere. Dersom dette medfører at rommet ikke kan benyttes til lovlig beboelse, følger det av nye regler at takstmann må være «tydelig» så vanlige kjøpere kan skjønne konsekvensene av dette.

2 Den abstrakte mangelsvurderingen gjelder fortsatt

En brukt bolig kan ikke forventes å være i perfekt stand.

Men: Boligen skal fortsatt være i samsvar det kjøperen kan forvente. Dette kommer under hensyn til boligtype, alder, synlig vedlikeholdstilstand og konkrete omstendigheter.

Dette gjelder bare med mindre noe annet følger av hva som er avtalt mellom partene. Eksempel på dette er et «spesifikt forbehold» om at f.eks. badet har en lekkasje og vannskader. Da vet kjøper problemet med badet og kan ikke kreve noe prisavslag for dette.

3 Bagatellmessige krav (egenandel med kr 10.000)

For å unngå «bagatellmessige» krav, så er det innført en «egenandel» for kjøper med kr 10.000 for feil samlet sett. En brukt bolig har erfaringsmessig vært utsatt for slitasje og småskader. Kjøper må ta hensyn til dette ved kjøp av bolig.

Dette medfører at kjøperen alltid må dekke en viss sum av kostnadene ved en mangel. Dersom manglene koster 12 000 kroner å utbedre, vil det ikke være så interessant å bruke tid og ressurser på å krangle med selger om dette. Dette fordi kjøper må selv betale 10 000 kroner i egenandel og da kan kjøper bare kreve 2 000 kroner i ovennevnte tilfelle.

Altså vil lovendringen i størst grad påvirker større problemer, feil og mangler ved boligen.

4 Feil opplyst boligareal (arealavvik)

Selger er ansvarlig for om opplyst areal ikke er riktig. Dersom selger eller takstmann har opplyst om større areal enn hva som er riktig, er selger ansvarlig for dette avviket uten noen egenandel.

Etter dagens regler må et avvik være av en viss størrelse (ca 5 %), mens ny regel gjør at ethvert areal innendørs som hovedregel skal anses som en mangel. Dette følger av Arealsvikt-dommen Rt. 2003 s. 612.

5 Kjøpers undersøkelsesplikt skjerpes

Kjøper må selv undersøke og gjøre seg kjent med alle forhold beskrevet i tilstandsrapport eller salgsdokumenter.

Det er ikke noe krav om kjøper faktisk har lest disse opplysningene. Men: Dette gjelder ikke vage og ufullstendige opplysninger i salgsdokumentasjonen. Slike opplysninger blir for lite spesifikke og vil kunne anses å forsøke å omgå forbudet om «selges som den er» forbeholdet.

Boligkjøperne får således et klart signal at man må lese salgsdokumentene grundig, da de ikke kan kreve prisavslag for slike opplysninger.

Oppsummering

Sett under ett får kjøpere en betydelig mindre egenrisiko for mangler i den nye endringen av avhendingsloven fra 2022.

Eigedomen har ein mangel dersom han ikke er i samsvar med det kjøperen kunne forvente ut fra blant annet avtalen, eiendommens alder og synlege tilstand.

Skjerpet risiko for selgere vil medføre økt bruk av godkjent tilstandsrapport. Disse må oppfylle de krav som følger av ny forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapport.

Les mer – Ny forskrift til avhendingsloven (2022) om tilstandsrapporter

Dersom du har kjøpt en bolig med skjulte feil og mangler, kan du kontakte oss, så gir vi deg en gratis saksvurdering.

Gratis saksvurdering

Ring +47 400 19 400 eller fyll inn skjemaet under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.